فروش سیتروئن زانتیا در بوشهر مدل 1389

کارکرد : 108,000 کیلومتر قیمت : 57,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
278,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 3 روز پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir