فروش رنو تندر 90 E2 در تهران مدل 1396

کارکرد : 9,000 کیلومتر قیمت : 38,400,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
40,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1397

قزوین - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
38,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، تندر 90 E2، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
40,400,000
منبع آگهی
otex.ir