فروش بسترن B50F در کردستان مدل 1394

بسترن، B50F، 1394

کردستان

کارکرد : 64,000 کیلومتر قیمت : 62,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
730,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 3 هفته پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com