فروش بسترن B50F در کردستان مدل 1394

بسترن، B50F، 1394

کردستان

کارکرد : 64,000 کیلومتر قیمت : 62,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

بسترن، B50F، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
68,500 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
63,800,000
منبع آگهی
otex.ir