فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 10,950,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
249,898 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
8,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
288,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
490,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir