فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1394

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : 43,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
17,400 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
105 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
47,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir