فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1394

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : 43,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
480,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

سمنان - 2 ماه پیش

کارکرد
17,400 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1396

هرمزگان - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,250,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1395

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com