فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1394

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : 43,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
41,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1393

قم - 2 هفته پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
34,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

گلستان - 4 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,800,000
منبع آگهی
otex.ir