فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1389

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : 49,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1388

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
47,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir