فروش پراید 131SE در تهران مدل 1395

کارکرد : 22,000 کیلومتر قیمت : 19,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,015 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
18,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
84,400 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

مرکزی - 10 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

قزوین - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,200,000
منبع آگهی
otex.ir