فروش پراید 131SE در تهران مدل 1394

کارکرد : 45,000 کیلومتر قیمت : 18,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1392

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
17,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
29,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
13,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
18,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir