فروش جک جی 5 - 1.8 در مرکزی مدل 1396

کارکرد : 10,000 کیلومتر قیمت : 67,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
48,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir