فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 11,000 کیلومتر قیمت : 226,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
3,100 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

مرکزی - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
183,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir