فروش پراید 131SE در زنجان مدل 1393

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 16,300,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir