فروش ب ام و X4 28 در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 440,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
935,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
895,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
800,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
790,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
765,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
980,000,000
منبع آگهی
otex.ir