فروش ب ام و X4 28 در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 440,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2016

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
655,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
820,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
720,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
900,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
685,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
814,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
760,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
975,000,000
منبع آگهی
otex.ir