فروش لیفان 1.8 620 در اردبیل مدل 1393

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

اصفهان - 2 روز پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir