فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 18,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
52,500 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
44,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1393

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
otex.ir