فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 96,000 کیلومتر قیمت : 22,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
22,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
5,800 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
22,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
24,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir