فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 19,000 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
16,500 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
222,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir