فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
18,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir