فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1387

کارکرد : 11 کیلومتر قیمت : 11,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
345,000 کیلومتر
قیمت
20,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
380,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
11,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir