فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 53,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
4,600 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
27,500 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
79,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
56,100,000
منبع آگهی
otex.ir