فروش پراید صندوق دار در آذربایجان غربی مدل 1380

پراید، صندوق دار، 1380

آذربایجان غربی

کارکرد : 5,555 کیلومتر قیمت : 5,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
5,250,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
350 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
320 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
11,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
4,000,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir