فروش پراید صندوق دار در خراسان رضوی مدل 1382

کارکرد : 12,345 کیلومتر قیمت : 6,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
298,599 کیلومتر
قیمت
7,450,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
9,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir