فروش پراید صندوق دار در خراسان رضوی مدل 1382

کارکرد : 12,345 کیلومتر قیمت : 6,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
22,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
11,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,111 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir