فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 45,000 کیلومتر قیمت : 33,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان جنوبی - 5 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir