فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1395

کارکرد : 31,000 کیلومتر قیمت : 47,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
17,400 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1393

قم - 8 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
34,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
47,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
61,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir