فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1395

کارکرد : 31,000 کیلومتر قیمت : 47,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
105 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir