فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1395

کارکرد : 31,000 کیلومتر قیمت : 47,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
41,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

گلستان - 7 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

کرمان - 7 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir