فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1395

کارکرد : 31,000 کیلومتر قیمت : 47,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

گلستان - 9 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

همدان - 9 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir