فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1395

کارکرد : 31,000 کیلومتر قیمت : 47,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

البرز - 4 هفته پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
480,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1396

هرمزگان - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,250,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir