فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2012

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 2,147,483,647 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
171,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir