فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1398

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir