فروش رانا LX در تهران مدل 1393

کارکرد : 58,000 کیلومتر قیمت : 26,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
61,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1398

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1395

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1397

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir