فروش سیتروئن زانتیا در خراسان رضوی مدل 1383

کارکرد : 111,111 کیلومتر قیمت : 15,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
32,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

کرمانشاه - 9 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

کرمانشاه - 9 ماه پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
22,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir