فروش سیتروئن زانتیا در خراسان رضوی مدل 1383

کارکرد : 111,111 کیلومتر قیمت : 15,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

کردستان - 15 ساعت پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir