فروش رنو تندر 90 E2 در تهران مدل 1392

کارکرد : 47,000 کیلومتر قیمت : 33,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1395

مرکزی - 10 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
42,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
34,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir