فروش پراید 141SE در تهران مدل 1394

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 16,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 141SE، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141SE، 1387

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141SE، 1394

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141SE، 1393

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141SE، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141SE، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 141SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
16,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 141SE، 1394

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir