فروش سمند LX در گیلان مدل 1396

کارکرد : 30 کیلومتر قیمت : 340,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1395

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
255,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

گیلان - 8 ماه پیش

کارکرد
207,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
24,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
24,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir