فروش پراید 141SE در البرز مدل 1394

کارکرد : 39,000 کیلومتر قیمت : 15,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 141SE، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
470,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141SE، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141SE، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
204,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141SE، 1394

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141SE، 1394

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141SE، 1393

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141SE، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 141SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
16,100,000
منبع آگهی
otex.ir