فروش هیوندای آزرا در اردبیل مدل 2008

کارکرد : 107,000 کیلومتر قیمت : 105,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
191,000 کیلومتر
قیمت
95,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

کردستان - 3 ساعت پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2011

کردستان - 1 ساعت پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir