فروش جک جی 5 - 1.5 در سمنان مدل 1395

کارکرد : 17,400 کیلومتر قیمت : 52,500,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
51,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir