فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 61,000 کیلومتر قیمت : 13,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
150 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
132 کیلومتر
قیمت
23,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
9,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
307,875 کیلومتر
قیمت
5,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1390

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
13,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir