فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 144,000 کیلومتر قیمت : 12,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
390,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
11,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
245,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
370,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
5,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir