فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 144,000 کیلومتر قیمت : 12,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
7,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
100 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
156,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
6,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com