فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1385

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1382

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1379

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

اردبیل - 3 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir