فروش بسترن B30 در فارس مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 62,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
69,846,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

خراسان رضوی - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

مرکزی - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,460,000
منبع آگهی
otex.ir