فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1385

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 30,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
1,200 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
1,800 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1380

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
420,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

زنجان - 7 ماه پیش

کارکرد
239,500 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir