فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 1,000 کیلومتر قیمت : 219,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2010

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
206,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
203,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir