فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 1,000 کیلومتر قیمت : 219,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

فارس - 4 ماه پیش

کارکرد
58,500 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
222,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
237,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

اردبیل - 9 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
266,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir