فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 1,000 کیلومتر قیمت : 219,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

خوزستان - 6 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

اردبیل - 6 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
231,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir