فروش پراید صندوق دار در خوزستان مدل 1381

کارکرد : 15,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
266,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
277,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

گلستان - 1 هفته پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
257,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir