فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1387

کارکرد : 196,000 کیلومتر قیمت : 12,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
9,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
266,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir