فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در خوزستان مدل 1

کارکرد : 189,000 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1380

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1

خوزستان - 2 هفته پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب
کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1390

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1387

تهران - 55 دقیقه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1

خوزستان - 4 هفته پیش

کارکرد
123,456 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1396

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir