فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 98,000 کیلومتر قیمت : 13,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
8,350,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
222,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
630,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
12,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir