فروش سمند LX در فارس مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 32,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
33,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
29,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir