فروش سمند LX در فارس مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 32,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

اردبیل - 2 ماه پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
13,455,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
24,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir