فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2013

کارکرد : 78,000 کیلومتر قیمت : 142,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
231,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir