فروش هیوندای سانتافه در خراسان رضوی مدل 2010

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 146,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
223,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
272,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

لرستان - 2 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir