فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2014

کارکرد : 91,000 کیلومتر قیمت : 154,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
254,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
227,500,000
منبع آگهی
otex.ir