فروش سوزوکی ویتارا در گلستان مدل 2006

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 700,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1390

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1390

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2009

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1390

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1391

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir