فروش سیتروئن زانتیا در زنجان مدل 1387

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 41,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
38,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

بوشهر - 1 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir