فروش پراید هاچ بک در البرز مدل 1376

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 7,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
12,350,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
285,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1381

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1386

کرمانشاه - 2 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1383

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
248,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir